معنی و ترجمه کلمه disseise به فارسی disseise یعنی چه

disseise


تصرف عدوانى کردن ،ازتصرف خارج کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها