معنی و ترجمه کلمه dissemination به فارسی dissemination یعنی چه

dissemination


پخش اطلاعات ،انتشار اخبار،انتشار اطلاعات ،پاشيدگى ،انتشار،پخش
روانشناسى : انتشار
علوم نظامى : توزيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها