معنی و ترجمه کلمه dissoluble به فارسی dissoluble یعنی چه

dissoluble


حل شدنى ،تجزيه پذير،قابل حل ،جداشدنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها