معنی و ترجمه کلمه distance medley به فارسی distance medley یعنی چه

distance medley


ورزش : دو استقامت امدادى شامل ¹¹ 4¹¹ 8¹¹ 12و ¹¹ 16متر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها