معنی و ترجمه کلمه distinguished symbol به فارسی distinguished symbol یعنی چه

distinguished symbol


نماد متمايز

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها