معنی و ترجمه کلمه disturbance climax به فارسی disturbance climax یعنی چه

disturbance climax


اوج گسسته
زيست شناسى : شبه کليماکس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها