معنی و ترجمه کلمه diverse به فارسی diverse یعنی چه

diverse


متضاد،متنوع ،مخالف ،گوناگون ،مختلف ،متغير،متمايز
علوم نظامى : عکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها