معنی و ترجمه کلمه diversionary attack به فارسی diversionary attack یعنی چه

diversionary attack


تک انحرافى
علوم نظامى : تک منحرف کننده توجه دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها