معنی و ترجمه کلمه diversity به فارسی diversity یعنی چه

diversity


تنوع ،گوناگونى ،تفاوت
روانشناسى : گونه گونى
زيست شناسى : گوناگونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها