معنی و ترجمه کلمه division line به فارسی division line یعنی چه

division line


خط تقسيم شده
علوم مهندسى : خط چين
ورزش : خط نيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها