معنی و ترجمه کلمه division or delimitation of property به فارسی division or delimitation of property یعنی چه

division or delimitation of property


قانون ـ فقه : افراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها