معنی و ترجمه کلمه division police petty officer به فارسی division police petty officer یعنی چه

division police petty officer


درجه دار دژبان قسمت
علوم نظامى : درجه دار انتظامات قسمت
علوم دريايى : درجه دار انتظامات قسمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها