معنی و ترجمه کلمه dog leg به فارسی dog leg یعنی چه

dog leg


شاخه فرعى ،شاخه مسير
علوم نظامى : شاخه انحرافى از مسير اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها