معنی و ترجمه کلمه dog paddle به فارسی dog paddle یعنی چه

dog paddle


شناى اشخاص مبتدى ،شناى سگى کردن
ورزش : شناى به پشت با حرکت پا و بدون بيرون امدن بازو از اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها