معنی و ترجمه کلمه done به فارسی done یعنی چه

done


(بازگشت شود به)do ،انجام شده ،وقوع يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها