معنی و ترجمه کلمه driving spring به فارسی driving spring یعنی چه

driving spring


فنر ارتجاع
علوم نظامى : فنر حرکت دهنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها