معنی و ترجمه کلمه driving torque به فارسی driving torque یعنی چه

driving torque


علوم مهندسى : گشتاور پيچشى گرداننده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها