معنی و ترجمه کلمه dry clean به فارسی dry clean یعنی چه

dry clean


خشک شويى کردن ،لباس را با بخار تميز کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها