معنی و ترجمه کلمه dry laid masonry (am) به فارسی dry laid masonry (am) یعنی چه

dry laid masonry (am)


فکافته خشکه چينى
معمارى : بنائى خشکه چين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها