معنی و ترجمه کلمه dry-cure به فارسی dry-cure یعنی چه

dry-cure


خشک نمک زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها