معنی و ترجمه کلمه during his incumbency به فارسی during his incumbency یعنی چه

during his incumbency


دردوره تصدى او


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها