معنی و ترجمه کلمه dynamic ram به فارسی dynamic ram یعنی چه

dynamic ram


حافظه با دسترسى پويا،حافظه پويا
کامپيوتر : حافظه دستيابى تصادفى پويا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها