معنی و ترجمه کلمه dysuria به فارسی dysuria یعنی چه

dysuria


()=dysury(طب )ادرار همراه با سوزش واشکال ،عسرالبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها