معنی و ترجمه کلمه e-c-e (economic commission for european) به فارسی e-c-e (economic commission for european) یعنی چه

e-c-e (economic commission for european)


کميسيون اقتصادى اروپا
قانون ـ فقه : کميسيونى که در بطن شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل براى هماهنگ کردن روشهاى اقتصادى دولتها در جهت افزايش فعاليتهاى اقتصادى اروپا و نيز بسط و گسترش روابط اقتصادى کشورهاى اروپايى با يکديگر تشکيل شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها