معنی و ترجمه کلمه eager به فارسی eager یعنی چه

eager


مشتاق ،ذيعلاقه ،ترد و شکننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها