معنی و ترجمه کلمه echelon (by) به فارسی echelon (by) یعنی چه

echelon (by)


رده برده ،از طريق سلسله مراتب
علوم نظامى : به ترتيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها