معنی و ترجمه کلمه echelon of attack به فارسی echelon of attack یعنی چه

echelon of attack


رده حمله
علوم نظامى : موج حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها