معنی و ترجمه کلمه echelonment به فارسی echelonment یعنی چه

echelonment


رده بندى کردن
علوم نظامى : درجه بندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها