معنی و ترجمه کلمه echo sounding machine به فارسی echo sounding machine یعنی چه

echo sounding machine


عمق ياب الکتريکى ،ژرفاياب الکتريکىsyn : echo sounder ، : fathometer
علوم دريايى : : dept finder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها