معنی و ترجمه کلمه ecology به فارسی ecology یعنی چه

ecology


بوم شناخت ، )=oecology(علم عادت وطرز زندگى موجودات و نسبت انها با محيط،بوم شناسى
روانشناسى : بوم شناسى
زيست شناسى : بوم شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها