معنی و ترجمه کلمه economic determinism به فارسی economic determinism یعنی چه

economic determinism


فلسفه جبر اقتصادى
قانون ـ فقه : يکى از اصول عقايد مارکس که به موجب ان جميع تحولات اجتماعى وسياسى ناشى از جبر اقتصادى تلقى مى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها