معنی و ترجمه کلمه economic disincentives به فارسی economic disincentives یعنی چه

economic disincentives


بازرگانى : بازدارنده هاى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها