معنی و ترجمه کلمه economic imperialism به فارسی economic imperialism یعنی چه

economic imperialism


جهانخوارى اقتصادى
بازرگانى : امپرياليسم اقتصادى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها