معنی و ترجمه کلمه ectoparasite به فارسی ectoparasite یعنی چه

ectoparasite


انگل خارجى( که در قسمت خارجى ميزبان زندگى ميکند)،انگل برون زى ،برانگل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها