معنی و ترجمه کلمه ectotherm به فارسی ectotherm یعنی چه

ectotherm


حيوان خونسرد)poikilotherm(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها