معنی و ترجمه کلمه educated به فارسی educated یعنی چه

educated


تحصيل کرده ،فرهيخته
روانشناسى : تحصيل کرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها