معنی و ترجمه کلمه effect به فارسی effect یعنی چه

effect


اجرا کردن ،اثر،نتيجه ،معنى ،مفهوم ،نيت ،مفيد،کارموثر،اجراکردن ،عملى کردن ،معلول
معمارى : اثر
قانون ـ فقه : نتيجه ،انجام دادن
روانشناسى : معلول
زيست شناسى : اثر
علوم هوايى : تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها