معنی و ترجمه کلمه effective habit strength به فارسی effective habit strength یعنی چه

effective habit strength


روانشناسى : حد موثر نيرومندى عادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها