معنی و ترجمه کلمه effective length of strut به فارسی effective length of strut یعنی چه

effective length of strut


بلندى کمانش
معمارى : ارتفاع کمانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها