معنی و ترجمه کلمه effective output به فارسی effective output یعنی چه

effective output


دبى موثر
علوم مهندسى : خروجى موثر
معمارى : بازداده موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها