معنی و ترجمه کلمه effective reaction potential به فارسی effective reaction potential یعنی چه

effective reaction potential


روانشناسى : حد موثر نيرومندى واکنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها