معنی و ترجمه کلمه effectiveness به فارسی effectiveness یعنی چه

effectiveness


اثر،تاثير،کارايى ،سودمندى ،تاثير
کامپيوتر : کارائى
روانشناسى : اثر بخشى
بازرگانى : تاثير بخشى
علوم نظامى : ميزان تاثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها