معنی و ترجمه کلمه efficiency of rectification به فارسی efficiency of rectification یعنی چه

efficiency of rectification


الکترونيک : بازده يکسوکنندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها