معنی و ترجمه کلمه effort syndrome به فارسی effort syndrome یعنی چه

effort syndrome


روانشناسى : نشانگان تلاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها