معنی و ترجمه کلمه elaborated code به فارسی elaborated code یعنی چه

elaborated code


روانشناسى : رمز بسط يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها