معنی و ترجمه کلمه elastic limit tensile strength به فارسی elastic limit tensile strength یعنی چه

elastic limit tensile strength


ratio elastometer
علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى الاستيسيته ارتجاع سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها