معنی و ترجمه کلمه elasticity of factor substitution به فارسی elasticity of factor substitution یعنی چه

elasticity of factor substitution


کشش جانشينى عوامل مقياسى از درجه قابليت جانشينى بين عوامل توليد،در هر فرايند توليدى
بازرگانى : وقتى که قيمت نسبى عوامل تغيير ميکند.

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها