معنی و ترجمه کلمه electric field intensity به فارسی electric field intensity یعنی چه

electric field intensity


الکترونيک : شدت ميدان الکتريکى
شيمى : شدت ميدان الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها