معنی و ترجمه کلمه electric field strength به فارسی electric field strength یعنی چه

electric field strength


علوم مهندسى : شدت ميدان الکتريکى
الکترونيک : شدت ميدان الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها