معنی و ترجمه کلمه electric foil به فارسی electric foil یعنی چه

electric foil


فلوره الکتريک
ورزش : شمشير فويل با نوک برقدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها